De huidige status van de brexit planning

LYNX werkt samen met het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Interactive Brokers (IBUK). Via LYNX heeft u toegang tot orderuitvoering door IBUK, waar u momenteel ook uw beleggingsrekening aanhoudt. Met het oog op een (harde) brexit anticiperen wij op een aantal veranderingen vanuit Interactive Brokers Group (IBKR) met betrekking tot de inrichting van onze dienstverlening aan gezamenlijke Europese klanten voor óf na afloop van de huidige brexit-transitieperiode (31 december 2020).

IBKR heeft haar Europese activiteiten uitgebreid door middel van de volgende drie entiteiten: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”), Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) en Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). In het kader van onze brexit-planning zullen de beleggingsrekeningen die door Belgische klanten worden aangehouden bij IBUK door IBKR naar verwachting binnen afzienbare tijd gemigreerd worden naar IBLUX of IBIE.

Migratie naar IB-entiteit binnen de EU

IBLUX beschikt sinds eind 2019 over een licentie, zij het echter met restricties op de toegestane omvang van de activiteiten. Daarnaast bevindt IB zich in het laatste stadium om een vergunning te verkrijgen bij de Centrale Bank van Ierland (CBI). De verwachting is dat dit traject binnenkort wordt afgerond waarna beleggingsrekeningen in een kort tijdsbestek kunnen worden gemigreerd. Over de precieze timing van de (verwachte) vergunningverlening door CBI wordt u nader geïnformeerd.

Vervolgstappen migratie

Op dit moment worden van u nog geen vervolgstappen gevraagd in het migratieproces. In een volgend bericht zullen wij meer details communiceren met betrekking tot de migratie van uw beleggingsrekening en indien van toepassing uw goedkeuring vragen om de beleggingsrekening te kunnen laten migreren door IBKR naar een van de Europese entiteiten.

Het is dan ook belangrijk om de komende weken de communicatie vanuit LYNX en IBKR over het migratieproces goed in de gaten te houden.

Wij wijzen onze klanten erop dat in geval van een veronderstelde harde brexit, in combinatie met het niet tijdig kunnen migreren van beleggingsrekeningen naar een IB-entiteit binnen de EU, na 31 december 2020 beperkingen kunnen gelden in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar de beleggingsrekening. Indien deze beperkingen zich inderdaad voordoen en u deze wilt vermijden, dan adviseren wij u om vroegtijdig voorbereid te zijn op het overzetten van uw beleggingsrekening en posities naar een andere broker van uw keuze. Aan dat laatste zullen wij te allen tijde medewerking verlenen en daarbij houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte als duidelijk wordt dat beperkingen zich gaan voordoen.

Het migratieproces

Het migratieproces van een beleggersrekening van IBUK naar een entiteit van IBKR in de EU duurt van begin tot eind twee dagen. De functionaliteiten op uw rekening worden echter maar maximaal met 15 minuten beperkt, wat gepland staat buiten de reguliere handelsuren. Het daadwerkelijke migratieproces is volledig geautomatiseerd door IBKR en wordt in gang gezet nadat een klant goedkeuring heeft verleend via het administratieve gedeelte van zijn beleggingsrekening (inloggen via Account Management). Een migratie heeft geen invloed op de posities op de beleggersrekening en alle instellingen van de rekening blijven gelijk.

1. Voorbereiding voor migratie

Ter voorbereiding wordt uw huidige beleggingsrekening bij IBUK gerepliceerd bij IBIE of IBLUX. Hierbij worden alle instellingen en inloggegevens overgenomen zodat de migratie in een zeer korte tijdsperiode mogelijk is.

2. Toestemming voor migratie

U wordt geïnformeerd over de contractuele en operationele wijzigingen en vervolgens gevraagd om toestemming te geven voor de migratie in het administratieve gedeelte van uw beleggingsrekening (inloggen op Account Management).

3. Synchronisatie voor migratie

Een interne controle vindt plaats waarna vervolgens de huidige beleggingsrekening wordt gesynchroniseerd met de nieuwe rekening. Vervolgens wordt de nieuwe rekening geactiveerd.

4. Overdracht posities en gelden

Al uw posities en cashgelden worden overgezet van de huidige beleggingsrekening naar de nieuwe rekening. Na een succesvolle migratie wordt uw oude rekening onder IBUK gesloten. De rekening blijft nog wel beschikbaar voor het inzien en downloaden van afschriften.

5. Voltooiing migratie

Na het voltooien van de migratie vindt een interne controle plaats ter verificatie van een succesvolle migratie van uw rekening.

Berichtgeving van LYNX

Vanaf de initiële update over de brexit planning tot en met de voltooiing van de migratie naar IBLUX of IBIE informeren wij onze klanten doorlopend. Het is daarom belangrijk om tijdens dit migratieproces de communicatie vanuit LYNX en IBKR goed in de gaten te houden. Hieronder geven wij inzicht in de verschillende momenten waarop LYNX u zal informeren.

1 Initiële kennisgeving

Onderwerp:
Brexit planning – Initiële update

U bent op de hoogte gesteld van de organistische veranderingen in het kader van de brexit planning, waarbij het streven is om rekeningen aangehouden bij IBUK door IBKR te laten migreren naar een van haar entiteiten in de EU. Lees hier de initiële update.

2. Kennisgeving van migratieproces

Onderwerp:
Brexit planning – Kennisgeving van migratieproces

U bent op de hoogte gesteld van de meest recente ontwikkelingen in de planning. Daarnaast is inzicht gegeven in de werking van het migratieproces en de gevolgen voor uw beleggingsrekening.

3. Goedkeuring van migratie

Onderwerp:
Brexit planning – Goedkeuring om uw effectenrekening te laten migreren

U ontvangt de details van de migratie en u wordt gevraagd om goedkeuring te geven om uw rekening naar IBLUX of IBIE te migreren na het ondertekenen van de nieuwe overeenkomsten.

4. Migratieproces

Onderwerp:
Brexit migratie – Het migratieproces

Nadat u toestemming heeft gegeven voor de migratie, ontvangt u een melding met de startdatum van het migratieproces en meer informatie over het moment  waarop de functionaliteiten op uw rekening mogelijk met 15 minuten kunnen worden beperkt.

5. Welkomstbrief

Onderwerp:
‘Uw nieuwe effectenrekening’

Na de succesvolle migratie van de rekening verwelkomen wij u bij de nieuwe IBKR entiteit en geven wij u nogmaals inzicht in alle verschillen. Vervolgens wordt u gevraagd om in te loggen in het administratieve gedeelte van de rekening (Account Management) alvorens deze kan worden gebruikt.

LYNX en Interactive Brokers

LYNX biedt sinds de oprichting in 2006 haar diensten aan via het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Interactive Brokers (IBUK). LYNX ontvangt orders en geeft deze door aan IBUK, uw cashgelden en (effecten)posities worden derhalve aangehouden op een beleggingsrekening bij IBUK.

Waarom werkt LYNX samen met Interactive Brokers?

Door de samenwerking hebben klanten van LYNX toegang tot de orderuitvoering van IBUK, welke connectie geeft tot 125 beurzen in 31 landen. Op de meeste van deze beurzen hebben cliënten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in aandelen, opties, futures, hefboomproducten, obligaties, grondstoffen en ETF’s. Bovendien hebben cliënten toegang tot 22 verschillende valuta’s.

IBUK beschikt over een zeer geavanceerd order routeringssysteem voor het plaatsen van orders (SmartRoutingSM), dat in verbinding staat met een groot aantal beurzen en markten. Met deze technologie worden de verschillende aandelenbeurzen gescand en de orderrouting gebaseerd op de beste markt, op basis van uitvoeringsprijs, snelheid en totale kosten van de uitvoering. Als gevolg van deze SMART-routing krijgen cliënten een snellere en betere orderuitvoering.

Kort gezegd, met dank aan de samenwerking met IBUK, kan LYNX haar cliënten wereldwijd laten beleggen met behulp van de meest geavanceerde infrastructuur.

Wat is de impact van de migratie op de bescherming van uw effectenrekening?

Op dit moment is uw effectenrekening bij IBUK juridisch gezien opgebouwd uit drie verschillende segmenten. Deze opbouw van de rekening geeft de mogelijkheid om overal ter wereld te handelen in allerlei soorten financiële instrumenten. De bewaring en bescherming van uw gelden en (effecten)posities zijn afhankelijk van het segment van de rekening. Hierdoor valt u bij een onverhoopt faillissement gedeeltelijk onder de US Securities Investor Protection Corporation en gedeeltelijk onder het UK Financial Services Compensation Scheme. Zie voor meer informatie www.lynx.be/service/bescherming.

Bij de nieuwe entiteiten van IBKR, zowel IBLUX als IBIE, bestaat de rekening nog maar uit een enkel segment. Binnen dit segment worden al uw gelden en (effecten)posities bewaard en beschermd. Afhankelijk van de entiteit waarnaar uw rekening wordt gemigreerd, is het beleggerscompensatiestelsel van Luxemburg (Système d’indemnisation des investisseurs) of van Ierland (Investor Compensation Scheme) van toepassing. Het beleggerscompensatiestelsel van zowel Luxemburg als van Ierland vergoedt tot een maximum van 20.000 EUR.

Interactive Brokers is opgericht 1978 en is een gevestigde wereldspeler op het gebied van online brokerage. Wereldwijd heeft IBKR meer dan 600.000 klanten met een geaggregeerd vermogen van  meer dan 160 miljard USD. IBKR heeft een beursnotering aan de NASDAQ (tickercode IBKR) en heeft een marktkapitalisatie van 20,57 miljard USD (datum 6 november 2020). Door deze samenwerking kunnen klanten van LYNX via IBKR wereldwijd handelen in aandelen, opties en futures tegen scherpe tarieven en op een professioneel handelsplatform.

Veelgestelde vragen

LYNX werkt samen met IBUK op het gebied van orderuitvoering en het aanhouden van beleggingsrekeningen voor klanten. Op dit moment maakt IBUK gebruik van het zogeheten Europees paspoort, waarmee met toestemming de diensten ook op het Europese vasteland kunnen worden aangeboden. Wij verwachten dat, in het geval de brexit overgangsperiode is afgelopen én er geen deal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, IBUK niet langer gebruik kan maken van het paspoort. Dit houdt concreet in dat de verwachting is dat vanaf 1 januari 2021 IBKR enkele wijzigingen zal moeten aanbrengen met betrekking tot welke juridische entiteit zaken met u doet.

Klanten die te maken krijgen met het migratieplan zijn onder meer EU-ingezetenen of zakelijke rekeningen geopend in een land dat onderdeel is van de Europese Unie. Deze rekeningen worden momenteel bediend door Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”).

Zodra wij er klaar voor zijn om uw rekening te migreren, ontvangt u van ons bericht waarin gevraagd wordt om in te loggen in het administratieve gedeelte van uw rekening (Account Management). Zodra u inlogt, zal u worden voorzien van de noodzakelijke disclaimers en de klantovereenkomst waarna u elektronisch kunt instemmen met de migratie van uw rekening. Klanten die niet reageren op de initiële e-mail, zullen een aantal reminders ontvangen.

Als u niet instemt met de migratie van uw rekening naar de aangegeven IB-entiteit in de EU, dan kan uw rekening worden beperkt in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar uw rekening. Vanzelfsprekend heeft u te allen tijde ook de mogelijkheid om uw rekening en posities over te zetten naar een broker buiten de IBKR-groep.

Als u niet reageert op ons verzoek om toestemming te verlenen, zal uw rekening uiteindelijk worden onderworpen aan dezelfde handels- en overboekrestricties als wanneer u besluit geen toestemming te verlenen voor de migratie. Tevens blijft uw rekening onderworpen aan de voorwaarden van uw huidige overeenkomst (inclusief vergoedingen en marginbeleid), totdat deze gemigreerd wordt naar een aangewezen EU Broker, overgezet naar een broker buiten IBKR of gesloten wordt.

Transacties die u uitvoert nadat de rekeningmigratie heeft plaatsgevonden vallen onder die nieuwe klantovereenkomst tussen u en IBLUX of IBIE (afhankelijk van naar welke entiteit uw rekening wordt gemigreerd). Een kopie van de nieuwe klantovereenkomst zal online met u gedeeld worden, waarna u de gelegenheid heeft om toestemming te geven om uw rekening te migreren.

Momenteel worden uw activa beschermd tegen verlies onder het UK Financial Services Compensation Scheme en de US Securities Investor Protection Corporation (zie voor meer informatie https://www.lynx.be/service/bescherming/). Na de migratie van de rekening zal het beleggerscompensatiestelsel van Luxemburg of Ierland uw vermogen beschermen tegen verlies in het geval IBLUX of IBIE in gebreke blijft en niet in staat is om aan haar verplichten richting u te voldoen.

Zowel het beleggerscompensatiestelsel van Luxemburg als van Ierland vergoedt tot een maximum van 20.000 EUR.

De huidige verwachting is dat het grootste gedeelte van de producten die gehandeld kunnen worden op de IBUK rekening ook wordt aangeboden door IBLUX en IBIE. Echter, er zijn een aantal beperkingen in het geval uw rekening bij IBLUX wordt ondergebracht. De volgende producten worden namelijk niet ondersteund door IBLUX:

  • OTC Edelmetalen
  • OTC Metaal futures

Bovendien biedt IBLUX niet de mogelijkheid om vreemde valuta met een hefboom te verhandelen of om deel te nemen aan het Stock Yield Enhancement Programme, dat momenteel wel voor u beschikbaar is. Klanten die ingezetene zijn van Luxemburg worden ten slotte uitgesloten van het handelen in obligaties. Wij zullen u persoonlijk informeren in het geval laatstgenoemde van toepassing op u is.

Wanneer u effecten met bevoorschotting of als onderpand heeft verschaft aan IBUK/IBLLC, wordt deze ten tijde van de migratie van uw rekening overgedragen aan IBLUX of IBIE. We verwachten niet dat u acties dient te nemen om de wijziging van de begunstigde door te voeren. Het is wel mogelijk dat IB  zelf enkele administratieve stappen doorloopt om de effectenregisters bij te werken als gevolg van deze migratie. Dit heeft echter geen directe invloed op uw rekening.

Allereerst worden uw posities overgeboekt. De overlopende posten, zoals opgebouwde dividenden of rente, volgen op een later moment nadat deze zijn omgezet in cash. Uw huidige rekening wordt gesloten zodra al uw posities, inclusief de overlopende posten, zijn overgeboekt naar de rekening die is gemigreerd.  Zodra de rekening gesloten is, zal deze niet meer toegankelijk zijn voor handelsdoeleinden. De rekening blijft echter wel toegankelijk via Account Management voor administratieve doeleinden, zoals het opvragen van historische afschriften.

De instellingen van de rekening zijn na de migratie identiek aan de instellingen van uw huidige account, in zoverre dit wordt toegestaan als gevolg van wet- en regelgeving. Dit omvat zaken als margecapaciteit, koersdata, extra gebruikers en alerts. In een beperkt aantal gevallen wordt een rekening gemigreerd naar een jurisdictie waar niet het volledige productaanbod aangeboden kan worden. Klanten die posities aanhouden waar deze restricties voor gelden, kunnen deze posities aanhouden of sluiten, maar hebben niet de mogelijkheid deze posities te vergroten.

Nee, uw gebruikersnaam, wachtwoord en iedere voor uw account actieve vorm van tweestapsverificatie blijven na de migratie actief. Wel krijgt u een nieuw rekeningnummer toegewezen.

Ja, de migratie heeft geen invloed op de software die u gebruikt om te handelen of om uw rekening te beheren.

Nee, openstaande orders worden niet overgedragen naar de nieuwe rekening. LYNX stuurt klanten na de migratie een overzicht van (eventuele) orders die als gevolg van de migratie niet meer actief zijn. Klanten kunnen vervolgens de orders opnieuw plaatsen overeenkomend met hun handelsintenties.

Op dit moment zijn rekeningen bij IBUK voor de handel in een groot aantal financiële instrumenten onderworpen aan de U.S. Pattern Day Trading (PDT) regel aangezien de rekeningen geïntroduceerd worden bij de Amerikaanse affiliate IB LLC. De PDT regel beperkt rekeningen met een vermogen kleiner dan USD 25.000 (of een equivalent in een andere valuta) tot een maximum van 3 day trades binnen een periode van 5 werkdagen.

Aangezien rekeningen bij IBLUX en IBIE niet meer geïntroduceerd worden bij IB LLC, zullen rekeningen niet meer onderhevig zijn aan de PDT regel.

Ja, de migratie heeft geen invloed op de kostenbasis van uw posities.

Er zullen geen belangrijke wijzigingen plaatsvinden op de manier hoe uw persoonlijke data verwerkt en beschermd wordt na migratie van uw rekening naar IBLUX of IBIE. Er zijn op dit gebied geen materiële verschillen tussen het aanhouden van een rekening bij IBLUX of IBIE in vergelijking met IBUK.

Nee, u ontvangt een jaaroverzicht voor uw huidige account over de periode 1 januari 2020 tot aan de datum van migratie en een tweede jaaroverzicht voor uw nieuwe rekening over de periode startend op de migratiedatum tot en met 31 december 2020.

Nee, deze blijven ongewijzigd. Commissies en vergoedingen blijven onveranderd en zijn niet afhankelijk van de broker (IBLUX of IBIE) waar uw account wordt aangehouden. Indien uw rekening is gemigreerd naar IBLUX dan is het Stock Yield Enhancement Programme niet meer beschikbaar en derhalve ontvangt u geen vergoeding meer voor het uitlenen van effecten.