Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door LYNX BV,een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1017BV Amsterdam (Nederland),Herengracht 527, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 34253246. LYNX BV beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om beleggingsdiensten te verlenen (www.afm.nl). LYNX BV is toegelaten om beleggingsdiensten uit te oefenen in België via haar bijkantoor te Gent, dit in overeenstemming met de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en toezicht op kredietinstellingen. Het bijkantoor van LYNX BV te Gent is gevestigd te Gent, Kouter 26, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van GENT, afdeling GENT met ondernemingsnummer 0808.934.666. LYNX betreft de handelsnaam van LYNX BV. (hierna te noemen: LYNX). Het bijkantoor van LYNX te Gent beschikt over een vergunning van de FSMA (www.fsma.be) om beleggingsdiensten (i. Ontvangen en doorgeven van orders; ii. Uitvoeren van orders voor rekening van derden; iii. Beleggingsadvies) in België te verlenen.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door LYNX met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. LYNX verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door LYNX worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van LYNX aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de (effecten)diensten van LYNX, noch kan zij worden aangemerkt als enige vorm van (belegging)advies.

Door gebruik te maken van de website van LYNX aanvaardt de gebruiker onderstaande voorwaarden.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door LYNX uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel LYNX zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. LYNX aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

E-mailcommunicatie

De informatie uit de door LYNX verstuurde e-mails (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien de e-mail die u van LYNX heeft ontvangen niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen. LYNX kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer LYNX hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat LYNX de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. LYNX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door LYNX niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

LYNX, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LYNX of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LYNX is het niet toegestaan links naar sites van LYNX weer te geven.

Gegevensbescherming

Bij LYNX stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als uw online broker verzamelt LYNX persoonlijke informatie over u, zoals, onder andere, uw financiële informatie. LYNX beschouwt deze gegevens als gevoelig en zal er daarom alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

In de eerste plaats heeft LYNX uw informatie nodig om haar beleggingsdiensten aan u te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden dan ook verwerkt voor alle wettige doeleinden, waaronder klantenbeheer, rekeningbeheer, controle van verrichtingen en andere activiteiten als beleggingsonderneming. Daarnaast worden uw contactgegevens mogelijks ook gebruikt voor marketingdoeleinden.

Conform de Belgische Privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens in de hele EU bevordert) stelt LYNX in dat kader enkele duurzame principes voorop en neemt zij o.a. passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan.

De privacyverklaring van LYNX verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, het beschrijft o.a. welke persoonsgegevens LYNX verwerkt over u als klant of gebruiker, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe LYNX uw persoonsgegevens verwerkt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard en wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

De privacyverklaring van LYNX is er om de meeste vragen te beantwoorden. Als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar compliance@lynx.be.

Risicowaarschuwing

De informatie op onze website vormt uitdrukkelijk geen beleggingsadvies in de zin van artikel 2,9° van de wet betreffende de toegang tot het het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van 25 oktober 2016, noch kan het aanzien worden als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of beleggingsaanbevelingen volgens artikel 27bis §4 Wet Financieel Toezicht (wet van 2 augustus 2002) en artikel 20 van de Marktmisbruikverordening (Verordening (EU) nr. 596/2014). De informatie op de website is enkel en alleen bedoeld voor informatieve en / of marketing doeleinden.

LYNX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelen die voortvloeien uit effectentransacties. Als u de informatie op onze website gebruikt om effectentransacties uit te voeren, bent u als enige verantwoordelijk voor de desbetreffende transactie. Hoge winsten van andere investeerders garanderen geen vergelijkbare positieve resultaten voor de toekomst.

De handel in effecten (zoals aandelen, opties, futures, turbo’s, valuta, ETF’s en obligaties) is zeer riskant, er zijn tal van risico’s aan verbonden. Deze transacties kunnen ook leiden tot een totaal verlies en leiden tot financiële verliezen die verder gaan dan het gebruikte kapitaal. Gebruik daarom alleen kapitaal dat u economisch kunt veroorloven om te verliezen.

De fiscale behandeling van financiële instrumenten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de respectieve belegger en kan onderhevig zijn aan toekomstige wijzigingen, die mogelijks een terugwerkende kracht kunnen hebben.

Disclaimer voor LYNX+

LYNX is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van of samenhangt met:

  • Misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door de cliënt of door derden) van LYNX+ of de inloggegevens tot LYNX+ waardoor ten aanzien van de effectenrekening van de Cliënt transacties worden verricht waarvoor Cliënt geen opdracht heeft gegeven;
  • Storingen, van welke aard dan ook, in LYNX+, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze software, verbindingen, apparatuur of faciliteiten door LYNX of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor Cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van LYNX+ of andere door LYNX aangeboden producten en diensten;
  • Onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door LYNX verstrekte koersinformatie, berekeningen (daaronder begrepen berekeningen van de margin), saldo opgave of andere door LYNX aan Cliënt verschafte informatie met betrekking tot de effectenrekening;
  • Analyses, beleggingsaanbevelingen en/of andere informatie van welke aard dan ook met betrekking tot beleggingen in financiële instrumenten die voor Cliënt toegankelijk is via LYNX+;
  • De tekortkomingen (storingen daarbij inbegrepen) van beurzen, betaal- en afwikkelingsystemen en (centrale) bewaarinstellingen;
  • Waardedalingen of waardestijgingen van financiële instrumenten of valuta, door Cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst.

Cliënt wordt geadviseerd te allen tijde een alternatief handelsplatform, zoals Trader Workstation, beschikbaar te hebben.

Samenwerking LYNX & Interactive Brokers

Indien u via LYNX gaat beleggen, gaat u twee overeenkomsten aan: één met LYNX en één met Interactive Brokers Ireland Limited (IB).

U gaat een cliëntovereenkomst aan met LYNX. De dienstverlening van LYNX is beperkt tot het ontvangen en exclusief doorgeven van uw orders in financiële instrumenten aan IB. Daarom openen wij in uw naam en voor uw rekening en risico rekeningen bij IB. Daarvoor geeft u ons dus toestemming. Wij kunnen ook voor u bemiddelen in het aangaan van een effectenkredietovereenkomst met IB en/of een overeenkomst met IB inzake het inlenen en/of uitlenen van effecten (waaronder het IB Stock Yield Enhancement Program). Dit doen wij alleen, als u hiervoor in het openingsformulier heeft aangegeven dit te willen.

U gaat ook een cliëntovereenkomst aan met Interactive Brokers Ireland Limited (IB). Wij openen namelijk namens u één of meer effectenrekeningen en/of geldrekeningen bij IB. Hierdoor krijgt u toegang tot het handelsplatform van IB en de orderuitvoering door IB en aan IB gelieerde partijen (waaronder moeder- en dochtermaatschappijen).

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het LYNX Privacy Statement.

Wijzigingen

LYNX behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.