Beleggen in warrants

Veel beleggers zijn bekend met de handel in warrants en hoe ze dit financiële product kunnen gebruiken om hun portefeuille te beschermen of om gerichte investeringen te doen om rendement te genereren.

Op deze webpagina worden de concepten van warrants uitgelegd, hoe ze werken en waar ze voor gebruikt kunnen worden.

Let op: Warrants worden beschouwd als complexe producten. Transacties mogen alleen worden aangegaan door beleggers die de aard en omvang van hun rechten, verplichtingen en risico’s met betrekking tot het verhandelen van warrants begrijpen.

Introductie

Warrants zijn financiële instrumenten uitgegeven door banken en andere instellingen en worden verhandeld op een beurs. Warrants worden in grote lijnen opgesplitst in beleggingsproducten en handelsstijlproducten.

Warrants zijn derivaten, dat wil zeggen dat ze hun waarde ontlenen aan een ander effect (onderliggende waarde). Sommige warrants geven houders het recht om de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) te kopen of te verkopen aan de emittent van de warrant tegen een bepaalde prijs. Deze vorm van settlement noemt men fysieke levering. Een andere mogelijkheid is dat andere houders het recht hebben om een contante betaling te ontvangen die gerelateerd is aan de waarde van de onderliggende waarde op een bepaald moment (bijvoorbeeld indexwarrants). Deze settlement methode wordt cash settlement genoemd.

Warrants kunnen worden uitgegeven voor effecten zoals aandelen en Exchange Traded Funds (ETF’s), indices, schuldpapieren, valuta of grondstoffen.

Het spectrum van financiële instrumenten dat als warrants wordt verhandeld, is in de loop der tijd geëvolueerd, zodat het nu moeilijk is om de bijzondere kenmerken van alle warrants te definiëren. Warrants bestrijken een breed palet van risicoprofielen, beleggingsdoelstellingen en verwachte rendementen.

Deze webpagina bevat een overzicht van de gemeenschappelijke kenmerken en een algemene beschrijving van de meeste soorten warrants. Het hoofddoel is om algemene informatie te verschaffen over warrants en over bepaalde risico’s die verbonden zijn aan het verhandelen van of beleggen in warrants. Voordat u warrants koopt, dient u de voorwaarden en risico’s van de betreffende serie warrants te begrijpen. U dient het informatiedocument te lezen (een productinformatieverklaring of in sommige gevallen een aanbiedingscirculaire genoemd) dat is opgesteld door de emittent van de warrants en specifiek advies in te winnen bij uw bank c.q. broker.

Er zijn twee soorten warrants – call warrants en put warrants. Op deze webpagina wordt voor het gemak steevast aandelen als onderliggende waarde van het warrant gekozen. In de volgende voorbeelden worden de call en put warrants uiteengezet.

Call Warrants

Een call warrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te kopen tegen een bepaalde prijs op of voor een bepaalde datum. Call warrants worden vaak opgenomen in een nieuw aandelen- of schuldaanbod van een bedrijf. Het doel van een call warrant is om een extra stimulans te geven aan potentiële investeerders van de nieuwe aandelen- of obligatie-uitgifte. Call warrants zijn meestal afneembaar van het bijbehorende aandelen- of obligatiecertificaat en worden afzonderlijk verhandeld op belangrijke beurzen.

Voorbeeld call warrant

Facebook (FB) aandelen hebben een laatste verkoopprijs van $ 180. Een mogelijk instrument zou een Facebook (FB) negen-maanden warrant van $ 180 zijn. Een koper van deze warrant heeft het recht om FB-aandelen te kopen voor $ 180 per aandeel op elk moment tot de vervaldatum. Voor dit recht betaalt de koper een aankoopprijs aan de emittent van de warrant. Om gebruik te kunnen maken van dit recht om de FB aandelen tegen de opgegeven prijs te kopen, moet de koper de warrant op of voor de expiratiedatum uitoefenen.

Put warrants

Een put warrant is een type effect dat de houder het recht (maar niet de verplichting) geeft om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggend aandeel tegen een bepaalde prijs op of vóór een bepaalde datum te verkopen. Een put warrant is een door het bedrijf uitgegeven optie om in de toekomst een bepaald aantal gewone aandelen van het bedrijf tegen een bepaalde prijs terug te verkopen aan de emittent.

Voorbeeld put warrant

Een mogelijk instrument zou een Facebook (FB) negen-maanden warrant van $ 180 zijn. Dit geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om FB aandelen te verkopen voor $ 180 per aandeel op elk moment tot de expiratiedatum. Voor dit recht betaalt de koper een aankoopprijs aan de emittent van de put warrant. Om gebruik te kunnen maken van dit recht om de FB aandelen tegen een bepaalde prijs te verkopen, moet de koper de warrant op of voor de expiratiedatum uitoefenen.

Uitoefenstijl

Als de call of put warrant wordt uitgeoefend, wordt de onderliggende waarde verhandeld tegen de opgegeven prijs. Deze prijs wordt de uitoefenprijs genoemd. De laatste datum waarop een warrant kan worden uitgeoefend, wordt de expiratiedatum genoemd. Er zijn twee verschillende uitoefeningsstijlen: Amerikaanse stijl, wat betekent dat de warrant op elk moment vóór de expiratiedatum kan worden uitgeoefend; en Europese stijl, wat betekent dat de warrant pas op de expiratiedatum kan worden uitgeoefend.

Mogelijkheden

Het brede scala aan beschikbare warrants betekent dat ze kunnen worden gebruikt als aanvulling op een aantal beleggings- en handelsstrategieën. Ondanks hun verschillen bieden warrants een aantal gemeenschappelijke voordelen. Het is belangrijk dat u de voordelen van het handelen in warrants in evenwicht brengt met de risico’s voordat u een beslissing neemt.

Risicobeheer

Put warrants stellen u bij aankoop in staat om u in te dekken tegen een mogelijke waardedaling van uw aandelen. Call warrants dekken de risico’s af van openstaande short posities.

Tijd om te beslissen

Door de aankoop van een call warrant wordt de aankoopprijs van de aandelen vergrendeld. Dit geeft de call-warranthouder tot de expiratiedatum de mogelijkheid om te beslissen of hij het warrant al dan niet zal uitoefenen en de onderliggende aandelen zal kopen. Ook de koper van een put warrant heeft tijd om te beslissen of hij de aandelen al dan niet zal verkopen.

Speculatie

Het gemak van handelen in en uit een warrants positie maakt het mogelijk om warrants te verhandelen zonder de intentie om ze ooit uit te oefenen. Als u verwacht dat de markt zal stijgen, kunt u beslissen om call warrants te kopen. Als u een daling verwacht, kunt u besluiten om put warrants te kopen. In beide gevallen kunt u de warrants vóór de expiratie verkopen om winst te nemen of een verlies te beperken.

Hefboom

Warrants kunnen u voor een deel van de prijs blootstellen aan een onderliggende waarde. Als gevolg hiervan geeft een warrant u een hefboomwerking, wat betekent dat kleine veranderingen in de waarde van de onderliggende waarde resulteren in grotere veranderingen in de waarde van de warrant. Dit vergroot de winsten en verliezen. Het hefboomeffect wordt later op deze webpagina uitvoerig besproken.

Spreiding

Warrants stellen u in staat uw portefeuille kosteneffectief te diversifiëren. Zo stellen indexwarrants, fondswarrants en basketwarrants u in staat met een enkele transactie blootstelling te krijgen aan een de koersontwikkelingen ban een brede markt of bepaalde sector.

Begrensde verliezen

Het maximale bedrag dat een warranthouder kan verliezen is het bedrag dat hij voor het warrant heeft betaald.

Kenmerken

Warrants zijn niet gestandaardiseerd. Er is een breed scala aan soorten warrants en de kenmerken van warrants die door verschillende emittenten worden aangeboden, kunnen sterk verschillen.

De volgende kenmerken zijn gemeenschappelijk voor de meeste warrants:

Onderliggende Waarde

Warrants worden verhandeld op een breed scala aan effecten zoals aandelen, indices en valuta’s. Deze effecten worden de onderliggende waarde genoemd.

Warrants zijn verwaterend: wanneer een belegger zijn call warrant uitoefent, ontvangt hij nieuw uitgegeven aandelen, in plaats van reeds uitstaande aandelen.

Settlement methode

Een warrant kent twee settlement methodes: fysieke levering en cash settlement. In het geval van fysieke levering worden warrants afgewikkeld door middel van een overdracht van de onderliggende waarde. Als u bijvoorbeeld een call warrant uitoefent op General Electric (GE) aandelen, draagt de emittent de hoeveelheid GE aandelen aan u over.

Cash settlement houdt in dat warrants afgewikkeld worden door een contante betaling van de emittent van de warrant aan de houder. Als de warrant “in-the-money” is, wordt het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrant en de prijs van de onderliggende waarde aan de houder betaald.

Expiratiedatum

De expiratiedatum is de einddatum van de geldigheidsduur van de warrant. Dit is de laatste datum waarop de warrant kan worden uitgeoefend. Op het einde van deze dag vervalt de warrant en vervalt het recht van de houder om de warrant uit te oefenen.

Indien de warrant is uitgeoefend, moet de emittent de onderliggende waarde leveren of in ontvangst nemen of een contante betaling verrichten overeenkomstig de voorwaarden van de warrant.

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs – ook wel de strike genoemd – is het bedrag dat betaald dient te worden bij uitoefening van de warrant:

  • door de warranthouder aan de uitgevende instelling, in geval van een call warrant; of
  • door de emittent aan de warranthouder, in geval van een put warrant.

De uitoefenprijs wordt over het algemeen vastgesteld op het moment van uitgifte van de warrant. De uitoefenprijs kan tijdens de looptijd van de warrant worden aangepast als er zich een bedrijfsgebeurtenis voordoet die de waarde van de onderliggende activa beïnvloedt, zoals een aandelensplitsing of een bonusuitgifte. Voor de meeste warrants wordt de uitoefenprijs uitgedrukt in de lokale munt, zoals de EUR. De uitoefenprijs van indexwarrants wordt echter uitgedrukt in punten en sommige grondstoffen- en valutawarrants kunnen een uitoefenprijs hebben die uitgedrukt is in een vreemde valuta.

Conversieratio

De conversieratio heeft betrekking op het aantal warrants dat moet worden uitgeoefend om de onderliggende waarde over te dragen. Sommige warrants worden geconverteerd op een 1:1 basis, terwijl de houder voor andere twee of meer warrants moet uitoefenen om één onderliggende waarde te kopen/verkopen. Voor het overige geldt dat hoe hoger de conversieratio, hoe lager de prijs van de warrant. Een warrant met een conversieratio van 2:1 moet worden verhandeld tegen ongeveer de helft van de prijs van een warrant die 1:1 converteert.

U moet rekening houden met de conversieratio wanneer u verschillende warrants over dezelfde onderliggende waarde vergelijkt en u moet er zeker van zijn dat u de warrants vergelijkt op een ‘per aandeel’ basis.

Controleer eerst of de uitoefenprijs, expiratiedatum en andere belangrijke kenmerken van de warrants die u vergelijkt dezelfde zijn. Om vervolgens per aandeel te vergelijken, vermenigvuldigt u eenvoudigweg de prijs van elke warrant met de conversieratio van de warrant.

Prijsvorming van warrants

Hoe een warrant wordt geprijsd hangt mede af van het type warrant. Factoren die van invloed zijn op de prijszetting van handelswarrants zijn ook relevant voor de waardering van termijnbetalingen, maar bij de prijszetting van termijnbetalingen moet rekening worden gehouden met bijkomende variabelen zoals de dividendstromen naar de termijnhouder. De marktwaarde van een warrant kan worden opgesplitst in intrinsieke waarde en tijdswaarde. Verschillende factoren beïnvloeden de intrinsieke waarde en de tijdswaarde.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een warrant is gebaseerd op het verschil tussen de uitoefenprijs en de huidige prijs van de onderliggende waarde.

Een call warrant heeft een intrinsieke waarde als de marktprijs van het onderliggende aandeel boven de uitoefenprijs ligt. Een put warrant heeft een intrinsieke waarde als de aandelenprijs onder de uitoefenprijs ligt.

Een warrant met intrinsieke waarde is in-the-money. Een warrant die at-the-money of out-of-the-money is, heeft geen intrinsieke waarde.

Uitoefenprijs Call WarrantPut Warrant
< productprijs In-the-moneyOut-of-the-money
= productprijsAt-the-moneyAt-the-money
> productprijsOut-of-the-money In-the-money

Tijdswaarde

De tijdswaarde is de rest van de prijs van de warrant boven de intrinsieke waarde.

Wanneer een warrant zowel at-the-money als out-of-the-money is, heeft hij geen intrinsieke waarde en bestaat de volledige prijs van de warrant dan uit de tijdswaarde. Een in-the-money warrant heeft zowel intrinsieke waarde als tijdswaarde.

Bijvoorbeeld, veronderstel dat Apple (AAPL) aandelen op dit moment $ 235 noteren, en een warrant met een uitoefenprijs van $ 230 een verhandeld wordt tegen $ 8.

De intrinsieke waarde van deze waarborg is $ 5 (de aandeelprijs van $ 235 minus de uitoefenprijs van $ 230). De resterende $ 3 is de tijdwaarde van de warrant.

De tijdwaarde daalt in de loop der tijd, dat wordt aangeduid als tijdverval. Bij afloop is de tijdswaarde van de warrant nul.

Niet alle warrants met dezelfde expiratiedatum hebben dezelfde tijdswaarde. De at-the-money warrant heeft de meeste tijdswaarde en hoe verder de uitoefenprijs van de huidige aandelenprijs, hoe minder tijdswaarde de warrant heeft. De tijdswaarde wordt beïnvloed door verschillende variabelen.

[Image tijdswaarde]

Tijd voor expiratie

Globaal gezegd, hoe langer de tijd tot de expiratietijd, hoe hoger de tijdswaarde van de warrant.

Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de waarde in de tijd af. Tijdverval is niet constant, maar versnelt naarmate de expiratiedatum nadert. Als vuistregel geldt dat een warrant ongeveer een derde van zijn tijdswaarde verliest in de eerste helft van zijn resterende looptijd, en twee derde in de tweede helft van zijn looptijd.

Het is essentieel om te begrijpen dat tijdbederf altijd tegen de warranthouder werkt en dat een warrant een financieel instrument met een beperkte levensduur is.

Volatiliteit

Bovendien wordt de prijs nog beïnvloed door andere factoren. Hoe volatieler de onderliggende waarde, hoe hoger de prijs van de warrant zal zijn, als alle andere factoren gelijk blijven.

De volatiliteit heeft betrekking op het gedrag van de koers van de onderliggende waarde, met name de omvang en de frequentie van de koersbewegingen. In het algemeen geldt dat een hoge mate van volatiliteit van de onderliggende waarde resulteert in een hogere prijs van de warrant.

Rentevoeten

Een stijging van de rentevoeten zal leiden tot duurdere call warrants en goedkopere put warrants, bij gelijkblijvende omstandigheden.

Door een call warrant te kopen kunt u de betaling van de onderliggende waarde uitstellen tot de expiratiedatum van de warrant en de financiële middelen gedurende deze periode in andere instrumenten beleggen.

Dividenden

Als het onderliggende aandeel gedurende de looptijd van de warrant ex-dividend gaat, zal de prijs van een call lager zijn en de prijs van een put hoger dan wanneer er geen dividend zou worden uitgekeerd.

Dit komt door de daling van de koers van het aandeel, die gewoonlijk op de ex-dividenddatum plaatsvindt. De impact van de dividenduitkeringen op de termijnen is anders, aangezien de houder van het dividend meestal de uitgekeerde dividenden ontvangt.

Uitgevers van warrants

Een emittent – of uitgever – is een rechtspersoon die effecten ontwikkelt, registreert en verkoopt om zijn activiteiten te financieren. Emittenten kunnen vennootschappen, beleggingsfondsen of binnen- of buitenlandse overheden zijn. Uitgevende instellingen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van de uitgifte en voor het rapporteren van financiële voorwaarden, materiële ontwikkelingen en andere operationele activiteiten zoals vereist door de regelgeving van hun rechtsgebied.

Warrant uitgevers

Warrants mogen alleen worden uitgegeven door een bank of andere financiële instelling die door een beurs erkend is als warrantemittent. De marktregels bevatten strenge criteria waaraan een emittent moet voldoen om te worden erkend om warrants te mogen uitgeven.

Rol van warrant uitgevers

Uitgevers spelen een centrale rol op de warrantsmarkt.

Naast de uitgifte van warrants is een van de belangrijkste functies van een emittent de ontwikkeling van nieuwe producten om in te spelen op de vraag van beleggers. In de loop der jaren zijn uitgevende instellingen van warrants zeer creatief geworden in het structureren van producten om een breed scala aan beleggers aan te spreken. Omdat warrants geen gestandaardiseerd product is, zoals beursverhandelde opties, bestaat de flexibiliteit om producten op maat te maken voor specifieke beleggersbehoeften.

Andere verantwoordelijkheden van de uitgever omvatten:

  • verstrekking van liquiditeit aan handelaren in warrants op de secundaire markt;
  • voldoen aan de verplichtingen onder de voorwaarden en bepalingen van de productinformatieverklaring van de warrant; en
  • het verstrekken van informatie zoals indicatieve prijstabellen en educatief materiaal.

Market making verplichtingen

Uitgevende instellingen van warrants hebben bepaalde verplichtingen in het belang van de bevordering van een liquide markt waarin warranthouders hun warrants kunnen verkopen. De meeste emittenten kiezen ervoor om aan hun verplichtingen te voldoen door een markt te creëren. Marketmaking betekent ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde periode van de handelsdag een redelijk bod en een redelijk volume op de markt worden gehouden.

Als gevolg hiervan zou er een prijs genoteerd moeten zijn waartegen warranthouders gedurende het grootste deel van de normale handelsdag zullen kunnen verkopen. Uitgevende instellingen van warrants zullen gewoonlijk zowel een laat- als een biedprijs tonen.

Indicatieve prijsmodellen

Veel emittenten van warrants publiceren dagelijks een indicatieve prijsmatrix voor hun warrants. De matrix geeft verschillende prijzen voor de onderliggende waarde voor de dag en geeft de verwachte bied-/laatspread van de uitgevende instelling voor de warrant voor die onderliggende prijs.

Deze prijzen zijn niet gegarandeerd en dienen slechts als indicatie. Veranderingen in volatiliteit of andere prijsgevoelige variabelen kunnen betekenen dat de koop/verkoopspread van de emittent afwijkt van de in de matrix gespecificeerde spread.

De indicatieve koersmatrix van een warrant kunt u vinden op de website van de emittent.

Productinformatieverklaring

Het informatiedocument bevat informatie die u helpt bij het beoordelen van de voordelen, risico’s, kenmerken, rechten en verplichtingen die aan een warrant verbonden zijn, en het vermogen van de emittent om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Omdat warrants niet gestandaardiseerd zijn, kunnen er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de warrants die door de verschillende emittenten worden aangeboden, en zelfs tussen de verschillende warrantreeksen die door de ene emittent worden aangeboden. Het is daarom van essentieel belang om de productinformatieverklaring van een warrant waarin u overweegt te beleggen te lezen, om er zeker van te zijn dat deze geschikt is voor uw financiële situatie en doelstellingen.

Het document van de warrant is verkrijgbaar bij:

  • de uitgevende instelling van de warrant; en
  • de uitwisselingswebsite.
Risico's

Aan het beleggen in en handelen in warrants zijn bepaalde risico’s verbonden. Verschillende warrantreeksen zullen specifieke risico’s en risicoprofielen hebben. Beleg alleen in warrants als u de aard van de producten (met name uw rechten en verplichtingen) en de omvang van uw blootstelling aan risico’s begrijpt.

Marktrisico

De marktwaarde van warrants wordt beïnvloed door een aantal factoren. Warrants kunnen in prijs dalen of op of voor de expiratiedatum waardeloos worden. Veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde kunnen resulteren in veranderingen in de prijs van een warrant, maar de verandering kan soms in een andere richting of van een andere omvang zijn dan de verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Gelimiteerde levensduur

De marktwaarde van warrants wordt beïnvloed door een aantal factoren (zie het hoofdstuk ‘Kenmerken van de opties’ op pagina 4). Warrants kunnen in prijs dalen of op of voor de expiratiedatum waardeloos worden. Veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde kunnen resulteren in veranderingen in de prijs van een warrant, maar de verandering kan soms in een andere richting of van een andere omvang zijn dan de verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Hefboomwerking

Warrants worden gekenmerkt door hefboomwerking. Dit betekent dat kleine veranderingen in de waarde van de onderliggende waarde resulteren in grotere veranderingen in de waarde van de warrant. Dit kan uw winsten vergroten, maar ook uw verliezen verhogen.

Vervroegde beëindiging of expiratie

In bepaalde omstandigheden kan een warrant eindigen of vervallen voor de expiratiedatum. Een voorbeeld hiervan is het in werking stellen van restricties of het schrappen van de notering van onderliggende effecten. Dit kan tot gevolg hebben dat u uw oorspronkelijke belegging verliest.

Risico bij uitgever

Elke warrant is een overeenkomst tussen de emittent en u. Er bestaat altijd het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet zal nakomen. Dit betekent dat u uw oorspronkelijke belang kunt verliezen. Daarom moet u zelf een inschatting maken van de risico’s die verbonden zijn aan de omgang met de emittent van de warrant.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat u uw warrants niet voor een redelijke prijs in de markt kunt verkopen. Dit kan zijn omdat er onvoldoende orders zijn om uw warrants te kopen, of omdat de prijs waartegen anderen bereid zijn ze te kopen zeer laag is. In sommige gevallen kan een gebrek aan liquiditeit in een warrantreeks het gevolg zijn van een gebrek aan liquiditeit in de onderliggende waarde.

Valutarisico

Als u handelt in een warrant die in een andere valuta dan de euro noteert, loopt u een valutarisico. Als de valuta van de warrants waarin u belegt afneemt ten opzichte van de euro, heeft dit een negatief gevolg voor uw portefeuille.

Liquiditeit en prijsgevolgen

De marktomstandigheden (bijvoorbeeld een gebrek aan liquiditeit) kunnen het risico op verliezen verhogen door het moeilijk te maken om transacties uit te voeren of bestaande posities te sluiten. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat er geen normale prijsstellingsrelaties bestaan, bijvoorbeeld in perioden van grote koop- of verkoopdruk, hoge marktvolatiliteit of een gebrek aan liquiditeit in het onderliggende effect.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereiste voor klanten op bestaande en nieuwe warrant posities verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald of om een andere reden. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid aan te zuiveren.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de margevereiste daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities als onderpand heeft, dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende beste bied- of laatprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijk transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

Gebruik

Er zijn een aantal verschillende redenen waarom beleggers in warrants handelen. Sommige daarvan worden hieronder uiteengezet.

Hefboom

De meeste warrants bieden een zekere mate van hefboomwerking. Dit kan variëren van een gematigde hefboomwerking tot een hoge hefboomwerking. Dit varieert per type warrant. Hefboomwerking betekent dat kleine prijsveranderingen in de onderliggende waarde zorgen voor een vergrote prijsverandering van de warrant.

Scenario: Bij een wijziging van 5% in de onderliggende aandelenkoers

De aandelen van GE werden verhandeld op $ 13,68 en de GE warrant is $ 0,47 begin september. Eind september worden de warrants verhandeld tegen $ 0,68 en de aandelen worden verhandeld tegen $ 14,44, wat u een rendement van 44,7% van de warrant (niet op jaarbasis) geeft, vergeleken met een rendement van 5,6% op de aandelen.

Het is belangrijk om te erkennen dat de hefboomwerking twee kanten kan op gaan. Naast het versterken van uw winsten, kan een warrant ook het percentage van uw verliezen uitvergroten waarbij de waarde van de onderliggende waarde zich beweegt ten opzichte van de warrantpositie. Dit komt omdat een negatieve beweging in de onderliggende waarde ook zal leiden tot een grotere procentuele daling van de waarde van uw warrant. Dit wil zeggen, de hefboomwerking werkt in beide richtingen.

De waarde van uw portefeuille beschermen (hedging)

Met aandelen- en indexput warrants kunt u de waarde van uw portefeuille beschermen tegen een daling van de markt of in het bijzonder van de aandelen. Put warrants stellen u in staat om een verkoopprijs voor de onderliggende waarde vast te leggen. Deze bescherming van uw positie wordt hedging genoemd. Een hedge is een transactie die het risico van een lopende positie vermindert of compenseert. Call warrants bieden de mogelijkheid om reeds openstaande short posities te beschermen.

Begrensde verliezen

Indien de waarde van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs van de warrant op de expiratiedatum, dan loopt een call warrant zonder waarde af. Uw maximale verlies is het bedrag dat u voor de warrant heeft betaald. U kunt uw gehele belegging in de warrants verliezen, maar u moet dat verlies wel vergelijken met de omvang van de positie die u door het aanhouden van de warrant heeft gekregen en wat een gelijkwaardige positie in de onderliggende waarde zou hebben gekost.

Scenario: Call warrants kopen in plaats van aandelen

Als u 1.000 General Motor (GM) call warrants koopt met een huidige marktprijs van $ 0,50 per warrant, dan is het maximale bedrag dat u kunt verliezen $ 500 (d.w.z. $ 0,50 x 1.000).

Echter, deze warrants kunnen u een exposure geven van $ 10.000 aan GM-aandelen, dus een vergelijkbare exposure in de aandelen zou u $ 10.000 kosten. Als de koers van het aandeel aanzienlijk zou dalen, zou u veel meer kunnen verliezen dan de $ 500 die u in de warrants heeft belegd.

Dividend inkomen

Naast het kopen en verkopen van aandelen om winst te behalen, kopen beleggers ook aandelen in om een inkomstenstroom uit dividenden te genereren.

Scenario 1: Dividend als contante uitkeringen

Stel dat u 1.000 aandelen van Royal Dutch Shell bezit. Het bedrijf kondigt een contant dividend van € 0,799 per aandeel aan. De ex-dividenddatum is 15 augustus, dus beleggers die het aandeel een werkdag voor de ex-datum bezitten ontvangen het dividend. Het bedrijf keert het dividend uit op de betaaldatum. Dit is de datum waarop het geld wordt bijgeschreven op de effectenrekening van de beleggers. Op de betaaldatum ontvangt u dus € 799 op uw rekening vóór belasting.

Scenario 2: Dividend herbeleggingsplan

Stel dat u 100 aandelen van Royal Dutch Shell (RDSA) bezit. Het bedrijf biedt een Dividend Reinvestment Plan aan (DRIP). Het wordt beheerd door de transferagent van de onderneming en biedt aandeelhouders de mogelijkheid om hun contante dividenden volledig of gedeeltelijk automatisch te herbeleggen in extra aandelen. Het bedrijf betaalt alle administratiekosten en transactiekosten. De nieuwe aandelen bij het DRIP worden rechtstreeks ingekocht en uitgegeven door het bedrijf. Deze herbelegde dividenden zijn nog steeds belastbaar.

Beleggersprofiel

Voordat u in een financieel instrument belegt, moet u zorgvuldig beoordelen of het instrument past bij uw kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon. Wanneer u overweegt om in warrants te handelen, kunt u aan de hand van de volgende punten bepalen of warrants goed bij uw profiel passen.

Complexiteit

Beleggen in warrants betekent beleggen in een complex product. Op deze webpagina is uitvoerig stilgestaan bij de werking en risico’s van warrants.

Warrants zijn afgeleide producten waarvan de prijs gebaseerd is op basis van de zogenoemde onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel of een index. Dankzij de hefboomwerking van het instrument kan een prijsbeweging in de onderliggende waarde resulteren in een grote koerssprong of -daling van de warrant. Met andere woorden, de winsten óf verliezen kunnen voor een optiebelegger versneld oplopen.

Type belegger

Op de financiële markten zijn verschillende typen beleggers actief, waaronder professionele en particuliere beleggers. Warrants zijn globaal gezien zowel geschikt voor particuliere als professionele beleggers.

Kennis en ervaring

Voordat u handelt in warrants, is het van belang om de gestelde kennis- en ervaringscriteria in ogenschouw te nemen. Doordat warrants beschouwd worden als complexe producten, stelt LYNX een ervaringseis van minimaal twee jaar. Daarnaast is het van belang dat de belegger voldoende kennis heeft van de eigenschappen en risico’s van warrants.

Financiële situatie en risicobewustzijn

De handel in warrants wordt gekenmerkt door risico’s. Voordat de belegger aan de slag gaat met warrantshandel moet hij deze opties eerst in overweging nemen en aanvaarden.

Het potentiële verlies in het geval van warrants kan oplopen tot 100% van de initiële investering. Een kleine prijsverandering in de onderliggende waarde kan een hoge impact hebben op de prijsvorming van een warrant. Door het hefboomeffect worden de potentiële winsten en verliezen vergroot. Bij het kopen van warrants is het potentiële verlies gemaximaliseerd tot de initiële investering (de betaalde prijs voor de warrant). Potentiële verliezen kunnen de aanvankelijke marginvereisten overschrijden waardoor een belegger in een uitzonderlijk geval met een tekort op de rekening eindigt.

Beleggingsdoel

Warrants zijn veelzijdig te gebruiken financiële instrumenten, waarmee dit product geschikt is voor verschillende beleggingsdoeleinden, waaronder het het afdekken van risico’s en het directioneel inspelen op een koersbeweging middels een hefboom.

Hedging

Hedging is een techniek die gebruikt wordt om de blootstelling aan verschillende risico’s van huidige posities te verminderen. Het afdekken van het beleggingsrisico betekent dat strategisch gebruik wordt gemaakt van instrumenten in de markt om het risico van eventuele negatieve prijsbewegingen te af te dekken.

Beleggers kunnen put warrants kopen om zich hiermee vervolgens in te dekken tegen een koersdaling van een bestaande beleggingsportefeuille of een individueel aandeel.

Beleggers kunnen daarnaast shortposities beschermen middels call warrants. De call warrant biedt een strategie waarbij de belegger een reeds bestaande shortpositie in de onderliggende waarde beschermt tegen een prijsstijging.

Gericht beleggen met een hefboomwerking

Een gerichte belegging met hefboomwerking kan worden gedaan wanneer de belegger wil inspelen op een bepaalde richting van een onderliggende waarde met behulp van een warrants. Het hefboomeffect wordt gecreëerd door het effect van de multiplier. In tegenstelling tot het kopen van aandelen, is uw initiële investering bij het kopen van warrants beperkt tot de warrantprijs die u betaalt.

Een belegger die een stijging van de markt verwacht, kan een call warrant kopen. De potentiële winst is oneindig en het potentiële verlies is gemaximaliseerd tot de aankoopprijs van de warrant. Anderzijds kan een belegger die een daling van de markt verwacht een put warrant kopen om hiermee in te spelen op een dalende prijs van de onderliggende waarde.

Beleggingshorizon

Er bestaat geen specifieke beleggingshorizon voor de handel in warrants. Warrantshandel kan geschikt zijn voor de korte termijn (minder dan drie jaar), middellange termijn (drie tot tien jaar) en de lange termijn (meer dan tien jaar).

Samenvatting

Deze webpagina heeft de belangrijkste kenmerken van warrants beschreven. Warrants zijn effecten die de houder het recht geven, maar niet de verplichting, om een bepaald aantal effecten tegen een bepaalde prijs voor een bepaald tijdstip te kopen. Warrants zijn niet hetzelfde als callopties of aandelenkooprechten.

Warrants zijn in veel opzichten vergelijkbaar met opties, maar onderscheiden zich door enkele belangrijke verschillen. Warrants worden over het algemeen uitgegeven door de onderneming zelf, niet door een derde partij, en ze worden vaker over-the-counter verhandeld dan op een beurs. In het algemeen is het niet toegestaan om warrants short te verkopen op de markt. Dit betekent dat u over het algemeen een warrant moet bezitten voordat u deze mag verkopen.

In tegenstelling tot opties zijn warrants verwaterend. Wanneer een belegger zijn warrant uitoefent, ontvangt hij nieuw uitgegeven aandelen in plaats van reeds uitstaande aandelen. Warrants hebben over het algemeen een veel langere periode tussen uitgifte en expiratie dan opties, van jaren in plaats van maanden.

Begrippenlijst

Amerikaanse stijl

Aard van de uitoefeningswijze die de houder in staat stelt de warrant op elk moment tot en met de expiratiedatum uit te oefenen.

At-the-money

Wanneer de prijs van het onderliggende effect gelijk is aan de uitoefenprijs van de warrant.

Call warrant

Een call warrant is een financieel instrument dat de houder het recht geeft om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs op of voor een bepaalde datum te kopen.

Delta

De koers van een warrantprijs ten opzichte van een wijziging in de koers van de onderliggende waarde.

Derivaat

Een instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend instrument (zoals aandelen, indices, valuta’s, etc.). Warrants zijn derivaten.

Disclosure document

Simpelweg ook een productinformatieverklaring genoemd. Dit wordt door de uitgever verstuurd naar geïnteresseerde warrantbeleggers. Disclosure documents zijn ook bekend als ofwel een product disclosure statement (PDS) of een aanbiedingscirculaire.

Europese stijl

Aard van de uitoefeningswijze waarbij de houder de warrant pas op de expiratiedatum kan uitoefenen.

Expiratiedatum

De datum waarop alle niet-uitgeoefende warrants van een bepaalde serie vervallen.

Hedge

Een transactie die het risico van een lopende deelneming vermindert of compenseert. Een put warrant kan bijvoorbeeld dienen als hedge voor een huidig aandeel in de onderliggende waarde. Call warrants dekken risico’s af van shortposities.

In-the-money

Wanneer de uitoefenprijs onder (call) of boven (put) de koers van de onderliggende waarde ligt.

Marketmaker

Warranthandelaren met verplichtingen om marktliquiditeit te verschaffen door biedingen en aanbiedingen te doen voor genomineerde warrantreeksen.

Onderliggende effecten

De aandelen of andere effecten die bij uitoefening van de warrant gekocht of verkocht moeten worden.

Out-of-the-money

Wanneer de uitoefenprijs boven (call) of onder (put) de marktprijs van de onderliggende waarde ligt.

Primaire uitgifte

De uitgifte van de warrants door de uitgevende instelling van de warrants aan inschrijvers op de primaire markt.

Put warrants

Een put warrant is een type effect dat de houder het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te verkopen tegen een bepaalde prijs op of vóór een bepaalde datum.

Secundaire markt

Het verhandelen van warrants op een beurs na de primaire uitgifte.

Uitgifteprijs

Het bedrag dat een persoon betaalt om een warrant te ondertekenen. Kan ook ‘premie’ worden genoemd.

Uitgiftevoorwaarden

De rechten, voorwaarden en verplichtingen van de uitgevende instelling en de warranthouder. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het informatiedocument.

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs is de prijs waartegen een onderliggend effect kan worden gekocht of verkocht bij het verhandelen van een call of put warrant.

Volatiliteit

Een maatstaf voor de hoeveelheid beweging die in het niveau wordt waargenomen van het onderliggende instrument over een periode van tijd.

Warrantreeksen

Alle warrants met dezelfde uitgiftevoorwaarden en onderliggende waarde en met dezelfde emittent van de warrant, dezelfde uitoefenprijs, dezelfde vervaldatum en dezelfde vereffeningsprocedure. Elke warrantreeks heeft een aparte warrantcode.